top of page

Tjenester

Arverett:
Opprette testamenter og arvepakter, tolking av testamenter. Rådgivning og bistand med å opprette fremtidsfullmakter. 


Barnefordeling:
Rådgivning og bistand i konflikter med hensyn til omsorgsløsning for barn ved samlivsbrudd.


Skifte:
Rådgivning og bistand i skiftesituasjoner ved samlivsbrudd og ved arvefall.


Husleierett:
Rådgivning og bistand i husleiespørsmål som tvist om usaklig oppsigelse, ansvar for feil og mangler ved leid bolig.


Arbeidsrett:
Rådgivning og bistand i oppsigelses og avskjedssituasjoner, samt arbeidslivets øvrige spilleregler.


Trygderett:
Bistand i saker om ytelser etter folketrygdloven, herunder rett til arbeidsavklaringspenger (AAP), uførepensjon og sykepenger.


Gjeldsordningsrett:
 Temaene vil være spørsmålstillinger som reiser seg ved betalingsproblemer, valg av strategi for å løse problemene, kriteriene for å oppnå gjeldsordning, grensen for kreditorenes dekningsadgang m.m.


Utlendingsrett:
De ulike typer tillatelser etter utlendingsloven, fremgangsmåten ved søknad og ved klage over avslag. Utvisning, klage over utvisning.


Psykisk helsevern:
Ivaretagelse av rettigheter til personer som er undergitt tvunget psykisk helsevern.


Betalingsforetak:
Bistand i prosessen hvor man søker konsesjon for å drive betalingsformidling. 
 

bottom of page